مصطفی

شکست الگوی گوه

۲ ماه قبل peng-sol Peng
  • ۲ ماه قبل
    میم کوین #peng در صورت شکست الگوی گوه نزولی میتواند رشد خوبی انجام دهد.