محمد

حمایت و مقاومت

۲ ماه قبل maneki-coin مانکی
  • ۲ ماه قبل
    حمایت ۰۰۴۸ نباید از دست بدهنزدیکترین مقاومت ها ۰۰۵۲ بعدی ۰۰۵۸ و بعدی ۰۰۶۵در صورت از دست دادن حمایت ۰۰۴۸ میریم برای کف جدید