FCA collection

تحلیل ارز MICE یک ساعته

۲ ماه قبل mice Mice (Ordinals)
  • ۲ ماه قبل
    ارز MICE می‌تونه ی اصلاحی رو به پایین داشته باشه از نواحی مهمی که براتون رسم کردیم...این اخیر نظر شخصی مجموعه است و قبل از معامله با تحلیل خودتون ب حتما بررسی کنید..