• ارزدیجیتال
  • تحلیل ها
  • بزودی بعد از نوسانات مقطعی موج سوم پر قدرت و پرشتاب مون بیم آغاز می شه 🚀 تصمیم گیرنده نهایی خود شما هستید 🫵🏼
…

بزودی بعد از نوسانات مقطعی موج سوم پر قدرت و پرشتاب مون بیم آغاز می شه 🚀 تصمیم گیرنده نهایی خود شما هستید 🫵🏼

۲ ماه قبل moonbeam مون بیم
  • ۲ ماه قبل
    انتهای این موج می تونه به خطوط مشخص شده حمله کنه 🚀