Mohammad Omar

تحلیل تلور برای میان مدت

۳ ماه قبل tellor تلور
قیمت هدف: 130$
  • ۳ ماه قبل
    buy $TRB for spot with 13% SL ریسکی ها با لوریج های ۲ و ۳ نیز می توانند در دو پله وارید شوند!