• ۳ ماه قبل
    پیربازار داره میگه ازین صحنه ها در انتظار بوم زیاد هست تارگت اول 0.02دوم 0.03