تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Websser از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۴.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$0.019086
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۴.۶۶ ت
Jul 17, 2024
$0.019086
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۴.۱۶ ت
Jul 17, 2024
$0.019086
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۵.۶۳ ت
Jul 17, 2024
$0.019086
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۷.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$0.019086
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۷.۰۹ ت
Jul 16, 2024
$0.019086
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۷.۴۲ ت
Jul 16, 2024
$0.019086
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۳.۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.019086
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۶.۲۲ ت
Jul 16, 2024
$0.019086
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۹.۵۹ ت
Jul 15, 2024
$0.019086
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۲.۸۶ ت
Jul 15, 2024
$0.019086
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۱.۱۷ ت
Jul 15, 2024
$0.019086
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۶.۵۷ ت
Jul 15, 2024
$0.019086
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۰.۷۸ ت
Jul 14, 2024
$0.019086
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۴.۵۶ ت
Jul 14, 2024
$0.019086
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۶.۸۲ ت
Jul 14, 2024
$0.019086
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۸.۹۹ ت
Jul 14, 2024
$0.019086
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۰.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.019086
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۸.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.019086
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۱.۵۰ ت
Jul 13, 2024
$0.019086
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۵.۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.019086
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۶.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.019086
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۲.۷۱ ت
Jul 12, 2024
$0.019086
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۱.۸۲ ت
Jul 12, 2024
$0.019086
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۲۰.۵۶ ت
Jul 12, 2024
$0.013955
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۷.۵۴ ت
Jul 11, 2024
$0.018218
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۷.۹۹ ت
Jul 11, 2024
$0.018218
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۲.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.018218
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۰.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.018218
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۰.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.018218
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۶.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.018218
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۹.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.018218
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۶.۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.021472
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۴.۶۴ ت
Jul 09, 2024
$0.028298
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۶.۵۴ ت
Jul 09, 2024
$0.028298
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۱.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.028298
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۵.۸۵ ت
Jul 09, 2024
$0.028298
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۶.۶۴ ت
Jul 08, 2024
$0.028298
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۸.۶۱ ت
Jul 08, 2024
$0.020573
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۴.۹۹ ت
Jul 08, 2024
$0.020573
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.020573
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.020573
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۶.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.020573
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۱.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.020573
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۶.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$0.020573
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۹.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.020573
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۸.۵۶ ت
Jul 06, 2024
$0.020573
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۹۵.۳۳ ت
Jul 06, 2024
$0.011608
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۹۲.۷۳ ت
Jul 06, 2024
$0.011608
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۳.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.016491