تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TUBES از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۶۲۴.۱۰ ت
Jul 18, 2024
$0.512669
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۹۴۸.۹۸ ت
Jul 18, 2024
$0.518220
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۹۸۷.۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.517871
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۳۲۲.۷۳ ت
Jul 18, 2024
$0.506673
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۰۱۶.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.518635
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۹۶۸.۲۲ ت
Jul 17, 2024
$0.518033
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۱۲۱.۹۷ ت
Jul 17, 2024
$0.519998
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۲۴۹.۶۹ ت
Jul 17, 2024
$0.521294
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۶۱.۴۵ ت
Jul 16, 2024
$0.526889
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۰۳۹.۴۹ ت
Jul 16, 2024
$0.517734
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۳۵۸.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.525308
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۹۷۰.۲۲ ت
Jul 16, 2024
$0.517102
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۷۷۰.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.529293
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۸۳۰.۳۸ ت
Jul 15, 2024
$0.528768
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۶۲۶.۱۳ ت
Jul 15, 2024
$0.526064
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۰۳۵.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.530513
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۱۴۵.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$0.530391
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۹۸۰.۵۲ ت
Jul 14, 2024
$0.530533
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۶۴۳.۷۷ ت
Jul 14, 2024
$0.528436
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۲۷۹.۰۴ ت
Jul 14, 2024
$0.521127
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۲۹۱.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$0.537860
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۲۲۶.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.537497
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۱۵۹.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.517889
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۸۶۳.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.510787
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۸۶.۸۵ ت
Jul 12, 2024
$0.522838
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۹۲۴.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.525724
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۶۱۴.۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.520870
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۹۹۰.۳۰ ت
Jul 12, 2024
$0.527072
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۶۴۳.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$0.540010
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۶۷۹.۲۳ ت
Jul 11, 2024
$0.540398
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۸۱۲.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$0.540405
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۷۲۱.۹۳ ت
Jul 11, 2024
$0.540168
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۷۷۳.۹۵ ت
Jul 10, 2024
$0.540685
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۹۲۰.۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.540203
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۷۲۱.۸۵ ت
Jul 10, 2024
$0.540171
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۸۵۰.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.540165
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۹۸۸.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.540534
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۰۴۳.۳۶ ت
Jul 09, 2024
$0.540857
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۳۲۱.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.540809
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۳۷۷.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.543475
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۵۵۴.۶۴ ت
Jul 08, 2024
$0.546196
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۶۲۷.۹۹ ت
Jul 08, 2024
$0.546358
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۷۵۹.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.545719
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۴۸۲.۴۳ ت
Jul 08, 2024
$0.542921
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۷۰۸.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.546810
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۹۰۸.۷۴ ت
Jul 07, 2024
$0.547580
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۰۴۹.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.547826
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۷۱۰.۷۵ ت
Jul 07, 2024
$0.539732
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۲۶۱.۹۱ ت
Jul 06, 2024
$0.547841
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۷۹۳.۶۳ ت
Jul 06, 2024
$0.540355