تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TrumpFFIEGMEBidenCAT2024AMC از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۹ ت
Jul 11, 2024
$0.00000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۱ ت
Jul 11, 2024
$0.00000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۰۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۱۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000000009
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000000009
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۰۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۷۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۶۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۶۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۵۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۷۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۱۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۱۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۱۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۱۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۲۴ ت
Jul 01, 2024
$0.00000001