تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SOLCAT از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 21, 2024
$0.00000000000003
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 21, 2024
$0.00000000000003
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000000003
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000000003
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000000003
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 20, 2024
$0.00000000000003
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000000002
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000000002
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000000002
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.00000000000003
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000000003
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000000003
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000000003
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 18, 2024
$0.00000000000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.00000000000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.00000000000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.00000000000003
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000000003
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000000003
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000000003
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.00000000000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 12, 2024
$0.00000000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.00000000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.00000000000003