تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت RYderOSHI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000177
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000177
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000179
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000179
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000179
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000179
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000179
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000179
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000179
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000179
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000179
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000172
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000168
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000168
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000213
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000213
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000213
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000196
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000226
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000256
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000297
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000297
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000297
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000333
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000305
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000321
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000321
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000321
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000321
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000311
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000411
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000411
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000411
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۳۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000411
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000493
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000604
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۷۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000671
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000738
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۱۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000738
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000690
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۱۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000689
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۱۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000721
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000721
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000721
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000721
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۴۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000822
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000822
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000878
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۷۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000901
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۷۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000902