تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Querio از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۳.۶۲ ت
Jul 19, 2024
$0.025475
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۶.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.026897
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۰.۹۱ ت
Jul 18, 2024
$0.025801
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۹.۱۸ ت
Jul 18, 2024
$0.026979
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۸.۲۹ ت
Jul 18, 2024
$0.025702
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۰.۷۵ ت
Jul 18, 2024
$0.023512
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۲.۵۸ ت
Jul 17, 2024
$0.023543
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۹.۴۲ ت
Jul 17, 2024
$0.023499
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۷۲.۹۱ ت
Jul 17, 2024
$0.023700
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۹.۶۱ ت
Jul 17, 2024
$0.025153
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۴.۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.025240
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۵.۶۰ ت
Jul 16, 2024
$0.025259
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۸.۷۷ ت
Jul 16, 2024
$0.025068
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۶.۶۸ ت
Jul 16, 2024
$0.025133
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۵.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.025201
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۴.۵۳ ت
Jul 15, 2024
$0.025118
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۱.۳۶ ت
Jul 15, 2024
$0.025101
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۴.۲۴ ت
Jul 15, 2024
$0.025029
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۲.۰۵ ت
Jul 14, 2024
$0.025238
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۶.۲۷ ت
Jul 14, 2024
$0.025280
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۱.۵۷ ت
Jul 14, 2024
$0.025204
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۷.۶۳ ت
Jul 14, 2024
$0.025259
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۸.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.025075
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۵.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.025223
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۳.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.025298
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۰.۱۵ ت
Jul 13, 2024
$0.025145
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۴.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$0.025037
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۴.۲۲ ت
Jul 12, 2024
$0.025062
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۶.۷۴ ت
Jul 12, 2024
$0.025125
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۲.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.025388
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۰.۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.025432
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۷.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.025368
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۶.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$0.025426
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۸.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$0.025338
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۰.۲۹ ت
Jul 10, 2024
$0.026721
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۴.۴۹ ت
Jul 10, 2024
$0.025799
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۷.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.027038
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۵.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.028079
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۳۶.۹۶ ت
Jul 09, 2024
$0.025971
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۹.۹۹ ت
Jul 09, 2024
$0.030044
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۲.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.029996
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۷.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.029996
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۹.۶۳ ت
Jul 08, 2024
$0.030026
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۳.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.030037
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۲.۷۲ ت
Jul 08, 2024
$0.030030
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۲.۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.028783
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۹.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.027426
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۱.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.029313
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۲.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.030040
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۲۱.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.030051