تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PUBLISH از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000119
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000111
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000129
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000129
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷.۶۱ ت
Jun 20, 2024
$0.000128
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۸.۲۸ ت
Jun 15, 2024
$0.000139
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸.۹۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000150
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000188
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۱۶ ت
May 31, 2024
$0.000204
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۹۰ ت
May 26, 2024
$0.000207
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۶۸ ت
May 21, 2024
$0.000207
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۳۴ ت
May 16, 2024
$0.000193
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۰۰ ت
May 11, 2024
$0.000195
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۰۷ ت
May 06, 2024
$0.000182
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۱۶ ت
May 01, 2024
$0.000161
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۴۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000195
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۸۸ ت
Apr 21, 2024
$0.000183
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۰۸ ت
Apr 16, 2024
$0.000164
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۳۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000204
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷.۶۵ ت
Apr 06, 2024
$0.000118
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۸.۲۴ ت
Apr 01, 2024
$0.000133
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹.۰۴ ت
Mar 27, 2024
$0.000146
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۹.۰۴ ت
Mar 22, 2024
$0.000145
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸.۷۲ ت
Mar 17, 2024
$0.000145
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹.۳۰ ت
Mar 12, 2024
$0.000156
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۹.۷۵ ت
Mar 07, 2024
$0.000162
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۸.۳۲ ت
Mar 02, 2024
$0.000142
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000164
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۸.۱۱ ت
Feb 21, 2024
$0.000143
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۸.۹۸ ت
Feb 16, 2024
$0.000161
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۶.۳۰ ت
Feb 11, 2024
$0.000114
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶.۴۴ ت
Feb 06, 2024
$0.000116
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۱.۲۷ ت
Feb 01, 2024
$0.000192
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۰.۸۵ ت
Jan 27, 2024
$0.000196
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۲.۴۹ ت
Jan 22, 2024
$0.000231
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۱.۳۷ ت
Jan 17, 2024
$0.000213
۲۲ دی ۱۴۰۲
۱۴.۴۴ ت
Jan 12, 2024
$0.000277
۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۵.۳۰ ت
Jan 07, 2024
$0.000297
۱۲ دی ۱۴۰۲
۲۳.۳۵ ت
Jan 02, 2024
$0.000458
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۹.۹۹ ت
Dec 28, 2023
$0.000592
۰۲ دی ۱۴۰۲
۳۳.۹۶ ت
Dec 23, 2023
$0.000681
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۳۸.۰۳ ت
Dec 18, 2023
$0.000747
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۲۵.۶۳ ت
Dec 13, 2023
$0.000505
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۲۸.۴۲ ت
Dec 08, 2023
$0.000562
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۸.۱۳ ت
Dec 03, 2023
$0.000558
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۳۸.۰۲ ت
Nov 28, 2023
$0.000748
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۳۸.۰۵ ت
Nov 23, 2023
$0.000749
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۳۸.۷۶ ت
Nov 18, 2023
$0.000751
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۴۱.۶۴ ت
Nov 13, 2023
$0.000805
۱۷ آبان ۱۴۰۲
۲۴.۴۰ ت
Nov 08, 2023
$0.000473