تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PhrygeETH از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۸۴۳ ت
Jul 21, 2024
$0.0000001
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۲۵۰ ت
Jul 21, 2024
$0.0000001
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۷۴۸ ت
Jul 21, 2024
$0.0000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۱۴۰ ت
Jul 20, 2024
$0.0000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۰۳۱ ت
Jul 20, 2024
$0.0000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۶۰۰ ت
Jul 20, 2024
$0.00000008
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۷۱ ت
Jul 20, 2024
$0.00000007
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۲۳ ت
Jul 19, 2024
$0.00000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.00000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۳۵۷ ت
Jul 19, 2024
$0.00000005
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۹۹ ت
Jul 19, 2024
$0.00000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۴۳ ت
Jul 18, 2024
$0.00000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۹۶۹ ت
Jul 18, 2024
$0.00000005
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۶۳ ت
Jul 18, 2024
$0.00000006
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۹۷ ت
Jul 18, 2024
$0.00000006
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۷۰۴ ت
Jul 17, 2024
$0.00000006
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۵۰ ت
Jul 17, 2024
$0.00000006
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۸۱۳ ت
Jul 17, 2024
$0.00000006
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۵۹ ت
Jul 17, 2024
$0.00000006
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۴۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.00000006
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۵۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.00000007
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۳۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.00000005
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۴۳ ت
Jul 16, 2024
$0.00000006
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.00000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۳۰ ت
Jul 15, 2024
$0.00000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۰۲۶ ت
Jul 15, 2024
$0.00000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۰۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.00000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۹۶۴ ت
Jul 14, 2024
$0.00000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۸۸۱ ت
Jul 14, 2024
$0.00000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۰۳۵ ت
Jul 14, 2024
$0.00000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۶۳۴ ت
Jul 14, 2024
$0.00000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۶۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.00000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۱۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.00000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.00000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۵۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.00000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۵۲۶ ت
Jul 12, 2024
$0.00000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۵۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.00000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۳۳۱ ت
Jul 12, 2024
$0.00000009
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۶۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.00000009
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۳۹۵ ت
Jul 11, 2024
$0.00000009
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۹۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.0000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۳۷۶ ت
Jul 11, 2024
$0.00000009
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۲۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۷۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۹۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۵۸۸ ت
Jul 10, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۶۷۵ ت
Jul 10, 2024
$0.00000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۶۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۱۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.0000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۹۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.0000001

افزودن تراکنش

PhrygeETH

PHRYGE

  • PHRYGE
  • IRT
  • USD