تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PEPi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۴,۶۹۵.۰۵ ت
Jul 14, 2024
$18.15
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۳,۴۹۷.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$18.27
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۱,۴۵۹.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$18.27
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۵,۹۰۰.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$18.13
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۰,۰۰۱.۶۰ ت
Jul 13, 2024
$17.27
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۶۰,۵۴۶.۹۵ ت
Jul 12, 2024
$16.41
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۵۰,۰۲۴.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$16.15
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۵۸,۰۱۳.۱۲ ت
Jul 12, 2024
$16.29
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۶۸,۵۵۶.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$16.47
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۶۵,۲۷۰.۵۹ ت
Jul 11, 2024
$16.47
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۶۰,۶۶۵.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$16.38
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۶۶,۸۶۶.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$16.42
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۳۷,۴۰۳.۹۱ ت
Jul 11, 2024
$15.96
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۳۸,۰۴۲.۴۰ ت
Jul 10, 2024
$15.96
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۴۳,۲۲۲.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$15.96
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۳۷,۳۹۵.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$15.96
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۳۳,۰۸۰.۰۴ ت
Jul 10, 2024
$15.82
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۳۳,۲۴۶.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$15.77
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۶۱,۵۷۱.۵۷ ت
Jul 09, 2024
$16.23
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۸۱,۱۶۹.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$16.41
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۷۸,۰۳۳.۶۱ ت
Jul 09, 2024
$16.41
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۸۰,۲۴۴.۸۶ ت
Jul 08, 2024
$16.44
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۷۹,۱۱۵.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$16.39
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۴۸,۳۰۲.۶۰ ت
Jul 08, 2024
$15.79
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۲,۶۶۱.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$17.26
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۶,۰۲۰.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$17.98
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۹,۹۶۴.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$18.30
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۸,۳۱۰.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$17.21
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۵,۷۰۷.۰۵ ت
Jul 07, 2024
$17.25
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۸,۴۴۵.۰۴ ت
Jul 06, 2024
$17.10
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۲,۶۷۷.۴۷ ت
Jul 06, 2024
$16.68
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹۹۹,۴۸۶.۹۲ ت
Jul 06, 2024
$16.68
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹۹۵,۷۴۹.۱۷ ت
Jul 06, 2024
$16.68
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۹۹,۲۵۳.۷۱ ت
Jul 05, 2024
$16.26
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۵۲,۲۵۶.۶۰ ت
Jul 05, 2024
$15.37
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۱,۹۵۵.۷۴ ت
Jul 05, 2024
$17.29
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۰,۱۸۳.۴۳ ت
Jul 05, 2024
$17.29
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۶,۰۵۹.۵۶ ت
Jul 04, 2024
$17.29
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۷,۷۱۹.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$17.29
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۹,۹۵۰.۸۵ ت
Jul 04, 2024
$17.47
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۲,۷۴۹.۲۴ ت
Jul 04, 2024
$17.85
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۴,۲۷۱.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$18.91
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۳,۷۵۸.۱۱ ت
Jul 03, 2024
$20.01
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۱,۵۱۲.۳۰ ت
Jul 03, 2024
$20.53
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۶,۳۵۶.۸۳ ت
Jul 03, 2024
$20.53
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۴,۹۸۹.۲۳ ت
Jul 02, 2024
$20.49
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۵,۹۰۳.۸۴ ت
Jul 02, 2024
$20.45
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۰,۲۲۹.۳۳ ت
Jul 02, 2024
$19.17
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۷,۶۷۶.۷۹ ت
Jul 02, 2024
$18.33
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۲,۲۴۵.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$17.95