تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MEME•ECONOMICS از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۹۸.۲۴ ت
Jul 16, 2024
$0.162156
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۵۷.۳۳ ت
Jul 15, 2024
$0.167840
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۵۳.۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.170704
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۷۶.۸۲ ت
Jul 15, 2024
$0.164500
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۳۲.۷۹ ت
Jul 15, 2024
$0.162953
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۶۸.۶۶ ت
Jul 14, 2024
$0.154436
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۲۹.۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.168324
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۹۱.۸۰ ت
Jul 14, 2024
$0.155059
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۵۰.۳۵ ت
Jul 14, 2024
$0.150600
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۰۹.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.147975
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۴۶.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.141942
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۹۴.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.142429
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۳۹.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.142640
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۹۱.۶۵ ت
Jul 12, 2024
$0.143443
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۷۴.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$0.149178
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۰۹.۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.139682
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۸۲.۴۱ ت
Jul 12, 2024
$0.151069
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۵۷.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.149447
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۱۸.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$0.145305
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۷۳.۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.145632
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۸۲.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.151196
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۱۶.۸۲ ت
Jul 10, 2024
$0.151734
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۴۸.۴۳ ت
Jul 10, 2024
$0.154820
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۴۸.۵۴ ت
Jul 10, 2024
$0.157487
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۵۸.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.153630
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۴۷.۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.146123
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۹۳.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.146743
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۵۴.۵۷ ت
Jul 09, 2024
$0.171580
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۴۵۸.۶۶ ت
Jul 09, 2024
$0.158770
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۵۱.۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.160249
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۴۸.۳۶ ت
Jul 08, 2024
$0.166586
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۰۷.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.143381
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۳۴.۴۷ ت
Jul 08, 2024
$0.149333
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۲۴.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.154211
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۰۹.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.154911
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۶۹.۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.155300
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۳۳.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.154009
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۹۶.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$0.166300
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۵۱.۴۶ ت
Jul 06, 2024
$0.159031
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۰۹.۶۴ ت
Jul 06, 2024
$0.152084
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۲۰.۵۸ ت
Jul 06, 2024
$0.142784
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۱۱.۴۵ ت
Jul 05, 2024
$0.141786
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۶۱.۹۸ ت
Jul 05, 2024
$0.144695
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۶۶.۳۰ ت
Jul 05, 2024
$0.139789
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۰۴.۱۲ ت
Jul 05, 2024
$0.153565
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۸۱.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.155404
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۹۵.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.168316
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۷۴.۸۸ ت
Jul 04, 2024
$0.167881
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۷۶.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$0.168056
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۴۷.۲۴ ت
Jul 03, 2024
$0.174634