تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۳۳۰۳ ت
Jul 24, 2024
$0.0000005
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۲۰۶۱ ت
Jul 24, 2024
$0.0000005
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۳۵۷۸ ت
Jul 24, 2024
$0.0000005
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۲۷۱۲ ت
Jul 24, 2024
$0.0000005
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۲۲۷۱ ت
Jul 23, 2024
$0.0000005
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۱۱۷۵ ت
Jul 23, 2024
$0.0000005
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۴۰۷۶ ت
Jul 23, 2024
$0.0000005
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۴۵۵۳۹ ت
Jul 23, 2024
$0.0000007
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۹۴۷۵ ت
Jul 22, 2024
$0.0000006
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۶۲۴ ت
Jul 22, 2024
$0.0000008
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۵۵۴۵۱ ت
Jul 22, 2024
$0.0000009
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۶۵۹۲۲ ت
Jul 22, 2024
$0.000001
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۰۰۸۱ ت
Jul 21, 2024
$0.0000006
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۳۳۶۳ ت
Jul 21, 2024
$0.0000005
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۲۹۵۶ ت
Jul 21, 2024
$0.0000005
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۱۹۶۹ ت
Jul 21, 2024
$0.0000005
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۲۹۸۱ ت
Jul 20, 2024
$0.0000005
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۷۴۲۱ ت
Jul 20, 2024
$0.0000004
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۳۸۶ ت
Jul 20, 2024
$0.0000004
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۵۱۴ ت
Jul 20, 2024
$0.0000004
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۲۹۵ ت
Jul 19, 2024
$0.0000004
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۳۷۵۷ ت
Jul 19, 2024
$0.0000004
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۳۱۷۱ ت
Jul 19, 2024
$0.0000004
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۴۹۶ ت
Jul 19, 2024
$0.0000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۳۳۲ ت
Jul 18, 2024
$0.0000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۸۴۵۷ ت
Jul 18, 2024
$0.0000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۸۴۵۵ ت
Jul 18, 2024
$0.0000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۷۵۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.0000004
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۱۳۹ ت
Jul 17, 2024
$0.0000005
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۶۸۷۵ ت
Jul 17, 2024
$0.0000006
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۱۲۴۲ ت
Jul 17, 2024
$0.0000005
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۴۷۴ ت
Jul 17, 2024
$0.0000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۳۹۳ ت
Jul 16, 2024
$0.0000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۰۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.0000002
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۵۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.0000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۵۱۴ ت
Jul 16, 2024
$0.0000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۲۰۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.0000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۰۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.0000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۷۱۳۵ ت
Jul 15, 2024
$0.0000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۱۴۲۳ ت
Jul 15, 2024
$0.0000005
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۰۰۲۶ ت
Jul 14, 2024
$0.0000005
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۵۵۲۶ ت
Jul 14, 2024
$0.0000006
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۱۱۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.0000005
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۳۳۲ ت
Jul 14, 2024
$0.0000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۵۵۶ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۶۸۰ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۷۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۷۳۵ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۷۳۸ ت
Jul 12, 2024
$0.0000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۶۳۷ ت
Jul 12, 2024
$0.0000001

افزودن تراکنش

MAGA

MAGA

  • MAGA
  • IRT
  • USD