تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Intentx از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۵۳۸.۸۸ ت
Jul 14, 2024
$0.233015
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۳۰.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.234282
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۴۳.۰۳ ت
Jul 13, 2024
$0.240001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۹۵.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.238604
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۲۹.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.219440
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۷۱۰.۷۶ ت
Jul 12, 2024
$0.234366
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۵۴.۳۷ ت
Jul 12, 2024
$0.237230
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۸۷.۱۲ ت
Jul 12, 2024
$0.241378
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۱۲.۹۶ ت
Jul 12, 2024
$0.243430
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۵۷.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.246733
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۰۲۱.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.256243
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۰۱۸.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.272109
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۲۰۶.۶۷ ت
Jul 11, 2024
$0.275971
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۶۷۶.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.283770
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۸۰۷.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.284435
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۸۱۸.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.303414
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۲۲۵.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.343008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۸۱۰.۹۲ ت
Jul 09, 2024
$0.368561
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۷۸۶.۱۷ ت
Jul 09, 2024
$0.367727
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۶۶۴.۴۵ ت
Jul 09, 2024
$0.379223
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۰۸۱.۵۸ ت
Jul 09, 2024
$0.387440
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۰۶۴.۰۰ ت
Jul 08, 2024
$0.386979
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۵۸.۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.387787
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۴۹۳.۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.391358
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۳۶۹.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$0.407321
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۶۴۳.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.411986
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۸۱۳.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.412872
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۹۴۷.۴۲ ت
Jul 07, 2024
$0.413526
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۰۱۱.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.412696
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۰۵۵.۸۷ ت
Jul 06, 2024
$0.412683
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۱۳۳.۶۶ ت
Jul 06, 2024
$0.414138
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۳۰۳.۵۶ ت
Jul 06, 2024
$0.405745
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۳۴۷.۳۸ ت
Jul 06, 2024
$0.408003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۰۳۴.۶۰ ت
Jul 05, 2024
$0.407460
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۲۳۴.۷۱ ت
Jul 05, 2024
$0.407425
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۲۴.۸۳ ت
Jul 05, 2024
$0.416559
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۷۰۳.۹۶ ت
Jul 05, 2024
$0.415296
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۵۸۹.۹۳ ت
Jul 04, 2024
$0.415053
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۹۰۴.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.419506
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۳۳۸.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.426194
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۷۹۳.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.417727
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۲۰۰.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.425739
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۲۷۶.۳۰ ت
Jul 03, 2024
$0.426317
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۳۶۱.۵۲ ت
Jul 03, 2024
$0.425838
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۳۶۷.۹۴ ت
Jul 03, 2024
$0.427676
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۴۲۵.۶۱ ت
Jul 02, 2024
$0.411941
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۰۷۳.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.421318
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۷۳۸.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.414703
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۵۲۹.۵۸ ت
Jul 02, 2024
$0.427524
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۸۴۷.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.433440