تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ikipay از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۴۶۵۲۷۷ ت
Jul 23, 2024
$0.000008
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۶۱۲ ت
Jul 23, 2024
$0.000008
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۴۶۲۴۹۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000008
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۹۰۰ ت
Jul 22, 2024
$0.000008
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۰۳۶ ت
Jul 22, 2024
$0.000008
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۴۵۹۹۳۸ ت
Jul 22, 2024
$0.000008
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۱۰۱۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000008
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۰۴۴۲ ت
Jul 21, 2024
$0.000008
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۹۱۸۱ ت
Jul 21, 2024
$0.000008
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۹۱۳۳ ت
Jul 21, 2024
$0.000008
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۹۷۳۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000008
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۹۲۵۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000008
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۷۶۴۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000008
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۷۶۶۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۰۴۸۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۲۹۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۰۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۰۷۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000008
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۲۵۲۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000008
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۲۵۸۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000008
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۴۸۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000008
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۲۳۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000008
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۲۶۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000008
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۰۵۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000008
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۶۶۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000008
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۴۷۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۱۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۳۶۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۲۵۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۳۸۵۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۵۶۶۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۶۵۹۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۶۰۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۷۹۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۹۵۸۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۷۳۴۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۱۵۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۵۰۱۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۵۵۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۸۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۶۰۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۷۸۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۸۱۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۰۶۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۰۲۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۰۳۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۸۸۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۸۹۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۰۸۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۹۷۳۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000007

افزودن تراکنش

ikipay

IKI

  • IKI
  • IRT
  • USD