جزئیات صرافی Birake Network - ارزدیجیتال

birake-network

Birake Network

exchange
حجم معاملات روزانه
$237,085
#ارز دیجیتالنمادجفت ارزقیمتقیمت ریالیمعاملات روزانه
1 Teloscoin Teloscoin TELOSTELOS/BTC$0.00023411تومان$45,626
2 Sapphire Sapphire SAPPSAPP/BTC$0.009544475تومان$4,399
3 Birake Birake BIRBIR/BTC$0.002752137تومان$2,351
4 Mobility Coin Mobility Coin MOBICMOBIC/BTC$0.002832141تومان$1,692
5 Trittium Trittium TRTTTRTT/BTC$0.00035417تومان$1,240
6 XRP XRP XRPXRP/BTC$0.49415824,634تومان$1,109
7 Eska Eska ESKESK/BTC$00تومان$1,104
8 Litecoin Litecoin LTCLTC/BTC$64.243,202,474تومان$769
9 SAFE DEAL SAFE DEAL SFDSFD/BTC$0.26016012,969تومان$435
10 Flits Flits FLSFLS/BTC$0.003883193تومان$274
11 One World One World OWOOWO/BTC$00تومان$127
12 Peony Peony PNYPNY/BTC$0.00050925تومان$66
13 Rapids Rapids RPDRPD/BTC$0.00131165تومان$61
14 CryptoSaga CryptoSaga SAGASAGA/BTC$00تومان$60
15 Ultra Clear Ultra Clear UCRUCR/BTC$0.00052126تومان$18
16 Jackpot Jackpot 777777/BTC$0.00109454تومان$16
17 Dash Diamond Dash Diamond DASHDDASHD/BTC$0.00117058تومان$10
18 MONK MONK MONKMONK/BTC$0.00032116تومان$6
19 Beacon Beacon BECNBECN/BTC$0.004738236تومان$3
20 Bitcoin Token Bitcoin Token BTCTBTCT/BTC$0.00116157تومان$3
21 CryptoFlow CryptoFlow CFLCFL/BTC$00تومان$2
22 AgaveCoin AgaveCoin AGVCAGVC/BTC$0.00096548تومان$0.0002
23 Klimatas Klimatas KTSKTS/BTC$0.00033916تومان$0
24 StrongHands StrongHands SHNDSHND/BTC$0.0000512تومان$0
25 LunchMoney LunchMoney LMYLMY/BTC$0.00045822تومان$0
26 Zer-Dex Zer-Dex ZDXZDX/BTC$0.00057128تومان$0
27 Ethereum Ethereum ETHETH/BTC$1,574.9178,511,191تومان$0
28 PEPS Coin PEPS Coin PEPSPEPS/BTC$0.002286113تومان$0
29 SpectreSecurityCoin SpectreSecurityCoin XSPCXSPC/BTC$0.0001306تومان$0
30 PIVX PIVX PIVXPIVX/BTC$0.1712888,538تومان$0
31 Ravencoin Ravencoin RVNRVN/BTC$0.014629729تومان$0
32 Lightcoin Lightcoin LHCLHC/BTC$0.00046923تومان$0
33 Bontecoin Bontecoin BONTEBONTE/BTC$0.0000020.1تومان$0
34 Gossip Coin Gossip Coin GOSSGOSS/BTC$0.00026013تومان$0
35 StakeCubeCoin StakeCubeCoin SCCSCC/BTC$0.0262201,307تومان$0
36 1Million Token 1Million Token 1MT1MT/BTC$0.67511733,655تومان$0
37 Ethereum Ethereum ETHETH/USDT$1,574.9178,511,191تومان$0
38 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDC$26,073.531,299,791,898تومان$0
39 XRP XRP XRPXRP/USDC$0.49415824,634تومان$0
40 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDC$64.243,202,474تومان$0
41 Litecoin Litecoin LTCLTC/ETH$64.243,202,474تومان$0
42 XRP XRP XRPXRP/ETH$0.49415824,634تومان$0
43 Bitcoin Bitcoin BTCBTC/USDT$26,073.531,299,791,898تومان$0
44 AllSafe AllSafe ASAFEASAFE/BTC$0.00083441تومان$0
45 XRP XRP XRPXRP/USDT$0.49415824,634تومان$0
46 Ethereum Ethereum ETHETH/USDC$1,574.9178,511,191تومان$0
47 Litecoin Litecoin LTCLTC/USDT$64.243,202,474تومان$0
48 Streamit Coin Streamit Coin STREAMSTREAM/BTC$0.00026013تومان$0
49 ColossusXT ColossusXT COLXCOLX/BTC$0.00026013تومان$0
50 Bitcoin 2 Bitcoin 2 BTC2BTC2/BTC$0.46668723,264تومان$0
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.