تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DAD از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲۶.۱۴ ت
Jul 15, 2024
$0.005575
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷۹.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.004744
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹۲.۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.004731
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۴۵.۳۹ ت
Jun 30, 2024
$0.005587
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳۹.۹۲ ت
Jun 25, 2024
$0.005548
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۴.۹۲ ت
Jun 20, 2024
$0.006348
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۶.۹۶ ت
Jun 15, 2024
$0.006370
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۷.۸۸ ت
Jun 10, 2024
$0.006229
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۲.۲۶ ت
Jun 05, 2024
$0.006377
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۰.۵۴ ت
May 31, 2024
$0.006245
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۶.۱۸ ت
May 26, 2024
$0.006223
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۸.۸۷ ت
May 21, 2024
$0.006359
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۶.۰۰ ت
May 16, 2024
$0.006400
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۵.۵۵ ت
May 11, 2024
$0.006291
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۷.۳۶ ت
May 06, 2024
$0.007684
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۶.۰۹ ت
May 01, 2024
$0.008375
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۷.۶۴ ت
Apr 26, 2024
$0.008908
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۳.۰۱ ت
Apr 21, 2024
$0.008985
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۷۵.۵۰ ت
Apr 16, 2024
$0.009999
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۵.۸۷ ت
Apr 11, 2024
$0.010553
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۳.۶۶ ت
Apr 06, 2024
$0.010690
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۱.۱۱ ت
Apr 01, 2024
$0.010991
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۱.۴۶ ت
Mar 27, 2024
$0.009609
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۵۲.۲۲ ت
Mar 22, 2024
$0.010525
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۹.۵۳ ت
Mar 17, 2024
$0.011367
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۶.۵۶ ت
Mar 12, 2024
$0.012686
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۲.۱۳ ت
Mar 07, 2024
$0.010000
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۶.۷۸ ت
Mar 02, 2024
$0.008815
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۹۱.۸۱ ت
Feb 26, 2024
$0.008576
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۳.۳۷ ت
Feb 21, 2024
$0.008526
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۸۶.۶۸ ت
Feb 16, 2024
$0.008719
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۴.۵۳ ت
Feb 11, 2024
$0.008624
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۰.۵۴ ت
Feb 06, 2024
$0.008502
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۵۰۲.۹۱ ت
Feb 01, 2024
$0.008584
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۴.۱۷ ت
Jan 27, 2024
$0.008561
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۴۶۱.۷۵ ت
Jan 22, 2024
$0.008537
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۶۲.۲۳ ت
Jan 17, 2024
$0.008656
۲۲ دی ۱۴۰۲
۵۱۵.۴۸ ت
Jan 12, 2024
$0.009912
۱۷ دی ۱۴۰۲
۴۹۳.۱۵ ت
Jan 07, 2024
$0.009582
۱۲ دی ۱۴۰۲
۵۳۴.۲۱ ت
Jan 02, 2024
$0.010483
۰۷ دی ۱۴۰۲
۵۰۰.۰۶ ت
Dec 28, 2023
$0.009883
۰۲ دی ۱۴۰۲
۵۱۱.۰۱ ت
Dec 23, 2023
$0.010251
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۵۳۴.۹۳ ت
Dec 18, 2023
$0.010514
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۵۴۵.۴۷ ت
Dec 13, 2023
$0.010750
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۵۰۶.۴۳ ت
Dec 08, 2023
$0.010014
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۴۸۸.۰۳ ت
Dec 03, 2023
$0.009684
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۴۹۳.۴۰ ت
Nov 28, 2023
$0.009711
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۴۹۶.۰۲ ت
Nov 23, 2023
$0.009768
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۴۸۵.۱۳ ت
Nov 18, 2023
$0.009407
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۵۰۸.۲۶ ت
Nov 13, 2023
$0.009832