تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BRC-20 DEX از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۳۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000831
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000832
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000803
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000810
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000821
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۱۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000822
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۱۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000818
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000815
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۲۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000855
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000845
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000826
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000816
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000820
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۶۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000811
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۵۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000838
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000832
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000807
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۱۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000779
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۳۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000748
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000767
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۳۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000778
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000772
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۳۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000775
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000781
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000795
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000801
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000823
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000837
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000847
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000852
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000832
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000863
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۷۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000883
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000861
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۶۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000817
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۱۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000840
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۷۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000916
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000928
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۶۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000932
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۹۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000938
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۲۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000976
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۲۷ ت
Jul 03, 2024
$0.001011
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.001025
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۶۲ ت
Jul 03, 2024
$0.001076
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۰۸ ت
Jul 03, 2024
$0.001104
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۷۴ ت
Jul 02, 2024
$0.001113
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.001147
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.001159
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۱۹ ت
Jul 02, 2024
$0.001163
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$0.001198