تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BrAIngent از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۵۵.۱۱ ت
Jul 23, 2024
$0.057430
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۳۹.۱۸ ت
Jul 23, 2024
$0.057430
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۳۳.۵۸ ت
Jul 23, 2024
$0.057430
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۳۶۰.۸۱ ت
Jul 22, 2024
$0.058165
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۴۹.۶۱ ت
Jul 22, 2024
$0.059521
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۶۳.۹۰ ت
Jul 22, 2024
$0.059750
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۳۳.۳۰ ت
Jul 22, 2024
$0.059750
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۴۱.۳۱ ت
Jul 21, 2024
$0.059750
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۳۷.۰۷ ت
Jul 21, 2024
$0.059750
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۱۰.۱۵ ت
Jul 21, 2024
$0.062922
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۰۹.۲۳ ت
Jul 21, 2024
$0.062922
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۱۵.۴۹ ت
Jul 20, 2024
$0.061207
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۴۲.۰۸ ت
Jul 20, 2024
$0.061735
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۲۹.۶۴ ت
Jul 20, 2024
$0.061735
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۶۹.۱۲ ت
Jul 20, 2024
$0.055426
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۸.۶۱ ت
Jul 19, 2024
$0.055426
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۰۸.۰۹ ت
Jul 19, 2024
$0.055426
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۰۹.۷۳ ت
Jul 19, 2024
$0.055487
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۰.۱۱ ت
Jul 19, 2024
$0.055487
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۰۶.۳۱ ت
Jul 18, 2024
$0.055487
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۰۶.۷۶ ت
Jul 18, 2024
$0.055487
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۵۸.۲۵ ت
Jul 18, 2024
$0.056269
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۵۶.۴۷ ت
Jul 18, 2024
$0.056269
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۵۶.۶۴ ت
Jul 17, 2024
$0.056269
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۳۵.۰۶ ت
Jul 17, 2024
$0.057650
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۳۹.۵۰ ت
Jul 17, 2024
$0.057650
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۲۳.۲۹ ت
Jul 17, 2024
$0.055547
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۲۱.۹۳ ت
Jul 16, 2024
$0.055547
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۲۲.۹۰ ت
Jul 16, 2024
$0.055547
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۰۷.۲۸ ت
Jul 16, 2024
$0.053766
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۱۶.۱۷ ت
Jul 16, 2024
$0.053766
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۲۵.۶۶ ت
Jul 15, 2024
$0.053766
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۳۴.۸۸ ت
Jul 15, 2024
$0.053766
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۹۶.۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.049745
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۱۰.۱۱ ت
Jul 15, 2024
$0.049745
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۵۷.۴۸ ت
Jul 14, 2024
$0.048662
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۳۷.۴۶ ت
Jul 14, 2024
$0.048590
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۷.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.048590
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۲۳.۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.048590
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۲۶.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$0.048590
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۸۲.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.049612
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۸۹.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.049612
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۰۰.۶۰ ت
Jul 13, 2024
$0.049612
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۰۲.۴۱ ت
Jul 12, 2024
$0.049612
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۰.۶۲ ت
Jul 12, 2024
$0.055772
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۹۹.۵۵ ت
Jul 12, 2024
$0.056138
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۲.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.055485
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۵۱.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.055485
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۹.۹۳ ت
Jul 11, 2024
$0.055779
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۳.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.055779

افزودن تراکنش

BrAIngent

BRAIN

  • BRAIN
  • IRT
  • USD