تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BlockDrop از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۹۹.۵۹ ت
Jul 21, 2024
$0.128968
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۱۴.۰۴ ت
Jul 21, 2024
$0.129253
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۸۲.۳۹ ت
Jul 20, 2024
$0.130274
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۶۸.۱۱ ت
Jul 20, 2024
$0.126676
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۴۱.۱۸ ت
Jul 20, 2024
$0.128400
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۱۱.۴۲ ت
Jul 20, 2024
$0.126126
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۷۶.۵۹ ت
Jul 19, 2024
$0.126485
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۶۲.۲۸ ت
Jul 19, 2024
$0.122014
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۹۷.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$0.115779
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۷۰.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.118751
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۸۲.۲۶ ت
Jul 18, 2024
$0.117372
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۷۱.۹۰ ت
Jul 18, 2024
$0.118907
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۴۴.۸۱ ت
Jul 18, 2024
$0.119935
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۰۳.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.117561
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۱۱.۳۱ ت
Jul 17, 2024
$0.117688
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۰۸.۵۴ ت
Jul 17, 2024
$0.124607
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۴۰.۸۰ ت
Jul 17, 2024
$0.123272
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۸۲.۳۸ ت
Jul 17, 2024
$0.116881
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۷۵.۵۴ ت
Jul 16, 2024
$0.118536
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۵۷.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.116462
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۶۲.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$0.117017
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۳۴.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.117929
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۵۸.۶۵ ت
Jul 15, 2024
$0.114538
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۵۵.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.112426
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۹۶.۲۳ ت
Jul 15, 2024
$0.118456
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۱۲.۶۷ ت
Jul 15, 2024
$0.111327
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۸۰.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$0.117170
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۶۷.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.119321
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۵۹.۷۹ ت
Jul 14, 2024
$0.126915
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۷۰.۸۱ ت
Jul 14, 2024
$0.121694
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۵۴.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.119540
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۴۱.۳۹ ت
Jul 13, 2024
$0.122925
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۹۵.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.118402
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۷۱.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.120949
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۰۳.۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.118005
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۵۹.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.116613
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۵۵.۱۵ ت
Jul 12, 2024
$0.118334
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۶۵.۳۷ ت
Jul 12, 2024
$0.118464
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۰۴.۵۳ ت
Jul 11, 2024
$0.119536
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۷۲.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.129174
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۳۳.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.124579
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۶۶.۳۶ ت
Jul 11, 2024
$0.127086
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۸۸.۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.124030
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۷۰.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.124731
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۰۵.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.124395
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۷۰.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.123308
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۰۷.۶۱ ت
Jul 09, 2024
$0.123484
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۵۸.۳۳ ت
Jul 09, 2024
$0.122512
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۵۸.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.116436
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۱۳.۷۹ ت
Jul 09, 2024
$0.114374