تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Block Chain People از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۹۸.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.051705
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۳۵.۸۶ ت
Jul 14, 2024
$0.052249
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۶۱.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.052627
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۶۲.۸۱ ت
Jul 13, 2024
$0.050999
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۱.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.051888
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۱۶.۹۹ ت
Jul 13, 2024
$0.053313
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۸۹.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.051098
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۸۵.۷۱ ت
Jul 12, 2024
$0.049058
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۶۲.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$0.048710
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۰۴.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.051104
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۶۹.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.050674
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۰۸.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.051319
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۷.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.051426
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۶.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.053551
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۹.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.054450
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۲۴.۴۳ ت
Jul 10, 2024
$0.052875
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۴.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.054224
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۴۲.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.054996
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۰۹.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$0.057610
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۸۸.۱۴ ت
Jul 09, 2024
$0.052124
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۴۳.۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.049248
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۴۴.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.049427
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۵۲.۶۴ ت
Jul 08, 2024
$0.052894
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۵۴.۰۹ ت
Jul 08, 2024
$0.056164
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۲۶.۸۴ ت
Jul 08, 2024
$0.052088
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۲.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.052531
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۵۵.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.056088
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۲۱.۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.056924
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۲۴.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.056758
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۱۱.۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.061244
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۰۸.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.061081
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۳۸.۷۳ ت
Jul 06, 2024
$0.061604
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۲۷.۶۳ ت
Jul 06, 2024
$0.065571
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۳۷.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.059273
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۴۱.۷۲ ت
Jul 05, 2024
$0.057644
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۶۶.۴۹ ت
Jul 05, 2024
$0.057582
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۲۹.۵۷ ت
Jul 05, 2024
$0.055319
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۹۶.۷۰ ت
Jul 05, 2024
$0.062958
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۵۴.۹۴ ت
Jul 04, 2024
$0.069012
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۲۹.۱۳ ت
Jul 04, 2024
$0.068487
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۶۶.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.065806
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۲۱.۵۲ ت
Jul 04, 2024
$0.081325
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۰۹.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$0.078148
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۲۶.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.076677
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۴۶.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.089590
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۲۹.۸۴ ت
Jul 03, 2024
$0.088069
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۷۸.۸۱ ت
Jul 02, 2024
$0.087146
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۹۹.۰۳ ت
Jul 02, 2024
$0.079161
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۱۹.۸۹ ت
Jul 02, 2024
$0.071214
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۲۷.۴۱ ت
Jul 02, 2024
$0.071347