تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BlackDragon از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰,۴۸۰.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$1.96
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰,۴۸۸.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$1.96
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳,۵۱۱.۹۹ ت
Jun 21, 2024
$2.07
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۳,۳۲۰.۸۱ ت
Jun 17, 2024
$2.10
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰,۱۷۶.۷۲ ت
Jun 13, 2024
$2.20
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۰,۴۶۳.۰۸ ت
Jun 09, 2024
$2.37
۲۵ خرداد ۱۴۰۲
۱۱۶,۲۱۳.۵۶ ت
Jun 15, 2023
$2.38
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۱۲,۵۲۹.۱۷ ت
Jun 11, 2023
$2.39
۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۱۶,۶۴۸.۴۲ ت
Jun 07, 2023
$2.35
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
۱۳۳,۹۰۴.۱۸ ت
Jun 03, 2023
$2.62
۰۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۳۴,۱۴۲.۳۷ ت
May 30, 2023
$2.61
۰۵ خرداد ۱۴۰۲
۱۲۹,۶۵۲.۳۲ ت
May 26, 2023
$2.52
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۳۲,۵۹۰.۹۶ ت
May 22, 2023
$2.54
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۳۳,۶۶۶.۲۱ ت
May 18, 2023
$2.61
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۸,۵۹۷.۲۱ ت
May 14, 2023
$2.89
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵۷,۸۶۶.۱۶ ت
May 10, 2023
$2.98
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵۷,۴۳۷.۵۹ ت
May 06, 2023
$2.95
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶۰,۰۷۸.۱۰ ت
May 02, 2023
$2.96
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵۷,۵۸۵.۳۶ ت
Apr 28, 2023
$2.95
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵۰,۴۶۹.۳۸ ت
Apr 24, 2023
$2.90
۳۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۵۰,۸۶۹.۳۹ ت
Apr 20, 2023
$2.93
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
۱۵۸,۹۱۶.۳۳ ت
Apr 16, 2023
$3.10
۲۳ فروردین ۱۴۰۲
۱۵۸,۰۰۹.۵۷ ت
Apr 12, 2023
$3.11
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
۱۷۳,۵۸۴.۳۹ ت
Apr 08, 2023
$3.41
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
۱۸۹,۱۵۲.۳۷ ت
Apr 04, 2023
$3.72
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۹۶,۰۹۴.۳۷ ت
Mar 31, 2023
$3.64
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۲۰۳,۳۹۹.۰۱ ت
Mar 27, 2023
$3.85
۰۳ فروردین ۱۴۰۲
۲۲۶,۹۲۶.۰۸ ت
Mar 23, 2023
$4.36
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۷۲,۷۱۵.۹۲ ت
Mar 19, 2023
$3.27
۲۴ اسفند ۱۴۰۱
۱۵۶,۵۰۸.۹۱ ت
Mar 15, 2023
$3.39
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
۱۳۳,۵۶۳.۸۳ ت
Mar 11, 2023
$3.04
۱۶ اسفند ۱۴۰۱
۱۶۹,۰۶۶.۶۰ ت
Mar 07, 2023
$3.44
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
۱۵۷,۸۲۲.۶۲ ت
Mar 03, 2023
$3.53
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۷۳,۶۱۸.۵۹ ت
Feb 27, 2023
$4.02
۰۴ اسفند ۱۴۰۱
۱۵۷,۹۲۴.۷۰ ت
Feb 23, 2023
$3.78
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۷۹,۵۴۶.۰۱ ت
Feb 19, 2023
$3.97
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
۱۷۰,۵۲۹.۷۳ ت
Feb 15, 2023
$3.78
۲۲ بهمن ۱۴۰۱
۱۶۰,۰۱۰.۶۸ ت
Feb 11, 2023
$3.68
۱۸ بهمن ۱۴۰۱
۱۶۱,۲۵۹.۹۴ ت
Feb 07, 2023
$3.70
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۶۳,۹۴۴.۴۸ ت
Feb 03, 2023
$3.75
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۴۹,۸۲۷.۶۸ ت
Jan 30, 2023
$3.43
۰۶ بهمن ۱۴۰۱
۱۲۴,۴۴۰.۵۳ ت
Jan 26, 2023
$2.93
۰۲ بهمن ۱۴۰۱
۱۱۲,۷۳۵.۸۹ ت
Jan 22, 2023
$2.53
۲۸ دی ۱۴۰۱
۱۰۰,۱۲۳.۸۳ ت
Jan 18, 2023
$2.36
۲۴ دی ۱۴۰۱
۹۵,۰۸۹.۳۴ ت
Jan 14, 2023
$2.36
۲۰ دی ۱۴۰۱
۸۶,۴۸۱.۹۹ ت
Jan 10, 2023
$2.15
۱۶ دی ۱۴۰۱
۹۴,۳۹۶.۲۵ ت
Jan 06, 2023
$2.39
۱۲ دی ۱۴۰۱
۹۳,۷۱۳.۲۴ ت
Jan 02, 2023
$2.41
۰۸ دی ۱۴۰۱
۹۴,۴۹۹.۶۱ ت
Dec 29, 2022
$2.25
۰۴ دی ۱۴۰۱
۸۸,۵۸۹.۰۳ ت
Dec 25, 2022
$2.23