تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Aventis AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۱۴.۸۸ ت
Jul 20, 2024
$0.052491
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۱۲.۰۶ ت
Jul 20, 2024
$0.052497
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۴۴.۸۱ ت
Jul 20, 2024
$0.068996
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۲۴.۲۸ ت
Jul 20, 2024
$0.059888
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۴.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.111855
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۵.۲۶ ت
Jul 19, 2024
$0.111181
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۱۳.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$0.148902
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۹۲.۵۰ ت
Jul 19, 2024
$0.176180
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۶۵.۵۲ ت
Jul 18, 2024
$0.193228
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۶۷.۱۶ ت
Jul 18, 2024
$0.193230
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۲۲.۴۳ ت
Jul 18, 2024
$0.202444
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۱۵.۹۶ ت
Jul 18, 2024
$0.202442
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۱۶.۱۱ ت
Jul 17, 2024
$0.202434
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۶۰.۸۷ ت
Jul 17, 2024
$0.205028
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۸۲.۶۰ ت
Jul 17, 2024
$0.205130
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۱.۹۶ ت
Jul 17, 2024
$0.205107
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۹۵.۷۵ ت
Jul 16, 2024
$0.205086
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۹۸.۶۷ ت
Jul 16, 2024
$0.205075
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۰۱۲.۴۲ ت
Jul 16, 2024
$0.225157
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۸۹.۶۵ ت
Jul 16, 2024
$0.229297
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۳۵۵.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.229726
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۳۸۵.۱۸ ت
Jul 15, 2024
$0.229567
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۰.۵۲ ت
Jul 15, 2024
$0.182256
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۶۹.۶۹ ت
Jul 15, 2024
$0.177259
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۸۶.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.170060
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۳۱.۹۹ ت
Jul 14, 2024
$0.170083
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۹۱.۲۲ ت
Jul 14, 2024
$0.177467
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۶۳.۹۲ ت
Jul 14, 2024
$0.168045
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۶۷.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.167887
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۲۴.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.167393
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۴۹.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.167421
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۸۷.۵۸ ت
Jul 13, 2024
$0.167409
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۹۴.۴۷ ت
Jul 12, 2024
$0.167422
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۴۵.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.167386
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۹۳.۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.170027
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۸۴.۶۲ ت
Jul 12, 2024
$0.176618
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۵۱.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.176651
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۹۲.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$0.177273
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۸۳.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$0.189973
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۱۱.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.133012
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۱۷.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$0.133026
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۵۹.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.133016
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۰۶.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.132939
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۳۸.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.132938
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۶۷.۷۱ ت
Jul 09, 2024
$0.132948
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۹۸.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.107995
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۲.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.040536
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۱۴.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.040525
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۱۵.۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.040520
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۲.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.041905