00: 00: 00

نویسنده -رویدادها

رویدادها

Major Exchange Listing

Major exchange listing planned for Q1 2019. فهرست عمده مبادلات برای سال ۲۰۱۹ Q1 برنامه ریزی شده است.

رویدادها

Mobile Wallet App

Release of the mobile wallet app planned for Q1 2019. انتشار برنامه کیفی موبایل برنامه ریزی شده در...